1. Prawo zwrotu konsumenckiego przysługuje każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Internetowym krakenchairs.com produktów w ciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z załączonym formularzem zwrotu przed jego upływem, na adres:
  Kraken Chairs
  ul. Franciszkowska 23
  26-625, Wolanów

 3. O odstąpieniu od umowy należy poinformować drogą mailową poprzez wiadomość wysłaną na adres: biuro@krakenchairs.com. Wiadomość taka powinna zawierać numer zamówienia, którego dotyczy zwrot.

 4. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 5. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres biuro@krakenchairs.com Sprzedawca zaleca w tym przypadku również spisanie stosownego protokołu szkody przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). W takim przypadku Klient (Konsument) może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.

 1. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu środków do czasu otrzymania Towaru.

 2. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta (Konsumenta) rekompensaty finansowej lub odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy: przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 4. WAŻNE! Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy